Energy Studio

Inštruktor jogy 150 hodín

 

Instruktor jógy 150 hodin - Slovensko

Jedinečný jógový koncept vzdělávání - propojení powerjógy a hathajógy. Kurz akreditovaný MŠMT ČR.Číslo akreditace: č.j.: 024/2016-50, platnost 2.3.2019. Vydáno MŠMT ČR.

Charakteristika

                Inštruktor jogy, základný vzdelávací program, naučí všetkých záujemcov o toto štúdium základom jogy.  Obsah výučby poskytuje základy  filozofie a Pataňdžaliho systému jogy, princípy zdravého pohybu, prax pozícii, pránajámy a relaxačné a koncentračné metódy. Študenti sa naučia praktické aj teoretické zručnosti a skúsenosti k vytvoreniu lekcie jogy s prihliadnutím ku klientovi a jeho individuálnym potrebám. Obsahová náplň preto zahŕňa  metodiky powerjogy - dynamického prístupu,  aj metodiky  hathajogy - jemného prístup. Súčasťou obsahovej náplne sú  očistné techniky, krije, mudry, bandhy, základy ajurvédy, ktoré tvoria celostný prístup jogy.

                Inštruktor jogy len inšpiruje svojich klientov na ich ceste sebarozvoja. Nediktuje, čo majú robiť, ale ponúka možnosti, aby si každý vybral, to čo je pre neho vyhovujúce. V rámci Pataňdžaliho systému osemstupňovej jogy, ktorý sa prejavuje v celom systéme vzdelávania inštruktorov jogy aj v jogovej praxi je základnou zásadou nenásilnosť ahinsa k sebe samému aj k ostatým. Tieto zásady sú uplatňované aj pri výučbe jogy.

Náplň

 • základná anatómia a fyziológia
 • prvá pomoc
 • právne minimum
 • psychológia
 • metodika powerjogy a metodika hathajogy
 • princípy vývojovej kineziológie v pozíciách - zdravý pohyb
 • spinálne cvičenia, hathémy, pavanamuktásany série
 • pozdrav slnka A+B, rišikéšsky ( Súrja Namaskár)
 • praktická výučba pozícií, základná asistencia v pozíciach
 • špecifické skupiny ( tehotné ženy, deti, seniori)
 • základná filozofia jogy ( všeobecný úvos energie, nádí, čakry)
 • 10 základných mudier, 7 základných pánajámických techník
 • telesné zámky (bandhy)
 • základné techniky koncentrácie a meditácie
 • základná joga nidra
 • očistné techniky (šatkrija)
 • úvod k mantrám, sanskrt
 • úvod do filozofie jogy
 • história a vývoj jogy
 • prax jogových štýlov, joga a životný štýl
 • Joga Sútra základné zoznámenie

Cieľ

                Cieľom vzdelávacieho programu Inštruktor jogy je výchova inštruktorov na základe odborných znalostí z oblasti anatómie, fyziológie, prvej pomoci, psychológie a pedagogiky zo zameraním na vedenie  lekcie jogy pre širokú verejnosť. Využitím základov jogy, riadeného vedomého dýchania a vedomého pohybu  prispievame k harmonickému rozvoju osobnosti - tela, mysle a duše. Zdravý jogový pohyb prispieva k harmonizácii ľudského tela svojim holistickým prístupom,  ktorý joga ako systém ponúka.

Profil absolventa

                Ľudské telo je stvorené k pohybu, k optimálnemu fungovaniu potrebuje pravidelnú pohybovú aktivitu. Optimálna a zdravá pohybová aktivita a kvalita života sú v úzkom spojení a okrem zdravotného prínosu ponúka ďalšie sociálne a psychologické benefity v rámci zdravého životného štýlu človeka. Inštruktor jogy  by mal inšpirovať ľudí v rozvíjaní  zdravého životného štýlu, inšpirovať k pravidelnej praxi jogy.  Všetky nadobudnuté skúsenosti a zručnosti by mal predávať svojim klientom tak, aby ich mohli aplikovať v rámci skupinových cvičení alebo aj sami v rámci svojej praxe.

Podmienky stanovené MŠMT ČR:

 • vek 18 rokov
 • ukončené stredoškolské vzdelanie

Podmienky záverečných skúšok:

 • Skúšky prebiehajú v rámci záverečného  odborného víkendu.
 • 100% účasť
 • záverečný test zo všeobecnej časti
 • 20 hospitačných hodín u iných lektorov + analýza
 • záverečný test z odbornej časti joga
 • praktická skúška - vedenie skupiny ľudí, tvorba sekvencií, odpoveď na zvolené otázky
 • natočenie vlastného záznamu základnej lekcie jogy na DVD ( alebo iný nosič)

Certifikácia obsahuje:

Inštruktor jogy - certifikát - Osvedčenia vydané Power Yoga Akademoiu s.r.o. majú platnosť osvedčenia neobmedzenú a sú platným osvedčením o odbornej spôsobilosti aj na Slovensku.

 

Cena:

Cena kurzovného: 730 € ( cena je  nastavená podľa aktuálneho kurzu CZK)

 

Registrační poplatek: 115,38 € splatný do 14 dnů od přihlášení. V případě neuhrazení je místo postoupeno náhradníkům. Poplatek je nevratný a nepřeveditelný na jinou osobu.

Doplatek: 611,54 € lze uhradit vcelku nebo na 2 splátky

1. splátka (305,77 €) je splatná 3 měsíce před začátkem kurzu
2. splátka (305,77 €) je splatná 1 měsíc před začátkem kurzu

 

Cena zahŕňa:   

 • študijný program
 • študijné materiály
 • riadne skúšky ( opravné skúšky sú spoplatnené navyše)
 • certifikát o odbornom vzdelaní
 • osvedčenie o absolvovaní základného vzdelávacieho programu s akreditáciou MŠMT ČR

( v cene nie je zahrnuté ubytovanie a strava)

 

Termíny 2018 :

Miesto konania Piešťany, Vila Richard, Štefánikova 12, Piešťany

24.3.2018 Sobota             Všeobecné predmety   9:00  - 18:00 hod.

25.3.2018 Nedeľa            Všeobecné predmety   9:00 -  16:00 hod.

 

5.4.2018  Štvrtok              Odborné predmety - joga    13:00 - 18:00 hod.

6.4.2018  Piatok                Odborné predmety - joga    09:00 - 18:00 hod.

7.4.2018  Sobota               Odborné predmety - joga    09:00 - 18:00 hod.

8.4.2018  Nedeľa               Odborné predmety - joga    09:00 - 16:00 hod.

  

5.5.2018 Sobota               Odborné predmety - joga    09:00 - 18:00 hod.

6.5.2018 Nedeľa               Odborné predmety - joga    09:00 - 18:00 hod.

7.5.2018 Pondelok            Odborné predmety - joga    09:00 - 16:00 hod.

 

7.6.2018  Štvrtok               Odborné predmety - joga    13:00 - 18:00 hod.

8.6.2018  Piatok                 Odborné predmety - joga    09:00 - 18:00 hod.

9.6.2018  Sobota               Odborné predmety - joga    09:00 - 18:00 hod.

10.6.2018  Nedeľa             Odborné predmety - joga    09:00 - 16:00 hod.

 

23.6.2018 Sobota             Odborné predmety - joga    09:00 - 18:00 hod.

24.6.2018 Nedeľa              Skúšky                             09:00 - 16:00 hod.

 

Registrácia a prihlásenie :

Prihlásenie cez www.poweryoga.cz - online prihláškou, po prihlásení príde výzva k platbe.

https://www.poweryoga.cz/zakladni-kurz/instruktor-jogy-slovensko/

Kontaktná osoba pre Slovensko: Michaela Hluchová,  powerjogask@gmail.com, 0903 840 640

 

 

Platobné podmienky - Slovensko

 1. Prihláška sa stáva záväznou v deň prijatia na email organizátora, obratom budú zaslané platobné podmienky.
 2. Prihláška do kurzu je platná až na základe prijatia platby buď celkovej čiastky alebo registračného poplatku, podľa stanovených podmienok. Úhrada musí byť prevedená do 14 dní od dátumu  odoslania platobných podmienok.
 3. V prípade, že nie je kurzovné uhradené v riadnom termíne, prihlásený je vyzvaný k jeho úhrade, tá musí byť uhradená na účet Power Yoga Akademie s.r.o. do 7 dní.
 4. Pokiaľ nebudú dodržané podmienky prvej výzvy k úhrade, klientovi bude zaslané upozornenie o stornovanie jeho prihlášky a vyradenie z kurzu. Jeho miesto bude ponúknuté náhradníkom.

Registračný poplatok je nevratný a neprenosný na inú osobu. Ak sú dôvodom nenastúpenia na kurz závažné zdravotné  dôvody ( je potrebné lekárske potvrdenie) je možné previesť prihlášku na nú osobu alebo si zvoliť iný termín kurzu ( presun termínu  je možný len raz). Poplatok je 100 € so splatnosťou  do 14 dní.

Doplatok kurzovného je možné rozdeliť na dve splátky ( pri prihlásení min.3 mesiace pred začiatkom kurzu). Pri včasnom zaslaní storno formuláru je možné žiadať o vrátenie tejto časti kurzovného.

 Spôsob platby: bankovým prevodom alebo vkladom  na účet Power Yoga Akademie s.r.o. pod variabilným symbolom, ktorý je udelený záujemcovi o vzdelávací kurz pri zaslaní platobných podkladov na základe vyplnenej prihlášky.

Zmeny vo vzdelávaní športového odborníka na Slovensku!

                Od 1.1.2016  činnosť  športového odborníka nie je živnosťou*, ale samostatne zárobková činnosť v zmysle § 6 ods. 2.písm. e) zákon o daní z príjmov. Ak má v úmysle športový odborník vykonávať činnosť  ako tréner, inštruktor ( športový odborník)  pre športovú organizáciu, alebo samostatne vo svojom mene, musí sa zapísať  v informačnom systéme športu. Živnostenskému úradu oznámi ukončenie podnikania živnosťou Vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry, jeho živnosť zanikne a daňovo sa bude posudzovať ako samostatne zárobková činná osoba podľa § 6 ods.2 písm. e) zákon o dani z príjmov. Doklad o spôsobilosti je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti oprávňujúce na výkon činnosti športového odborníka. Povinnosťou je zápis do registra.

Informácie ohľadom zmien v zákone a  s tým súvisiacich podmienok nájdete na www.minedu.sk -

 stránkach ministerstva školstva SR.

 

Uvedené registre sa nachádzajú na adrese www.sport.gov.sk (resp. sport.iedu.sk), http://www.minedu.sk/referencne-registre/

 

Novinky e-mailem