Energy Studio

Inštruktor jogy 150 hodín

Instruktor jógy 150 hodin - Slovensko

Jedinečný jógový koncept vzdělávání - propojení powerjógy a hathajógy.

Kurz akreditovaný MŠMT ČR.Číslo akreditace: č.j.: 024/2016-50, platnost 2.3.2019. Vydáno MŠMT ČR.

Charakteristika

                Inštruktor jogy, základný vzdelávací program, naučí všetkých záujemcov o toto štúdium základom jogy.  Obsah výučby poskytuje základy  filozofie a Pataňdžaliho systému jogy, princípy zdravého pohybu, prax pozícii, pránajámy a relaxačné a koncentračné metódy. Študenti sa naučia praktické aj teoretické zručnosti a skúsenosti k vytvoreniu lekcie jogy s prihliadnutím ku klientovi a jeho individuálnym potrebám. Obsahová náplň preto zahŕňa  metodiky powerjogy - dynamického prístupu,  aj metodiky  hathajogy - jemného prístup. Súčasťou obsahovej náplne sú  očistné techniky, krije, mudry, bandhy, základy ajurvédy, ktoré tvoria celostný prístup jogy.

                Inštruktor jogy len inšpiruje svojich klientov na ich ceste sebarozvoja. Nediktuje, čo majú robiť, ale ponúka možnosti, aby si každý vybral, to čo je pre neho vyhovujúce. V rámci Pataňdžaliho systému osemstupňovej jogy, ktorý sa prejavuje v celom systéme vzdelávania inštruktorov jogy aj v jogovej praxi je základnou zásadou nenásilnosť ahinsa k sebe samému aj k ostatým. Tieto zásady sú uplatňované aj pri výučbe jogy.

Náplň

 • základná anatómia a fyziológia
 • prvá pomoc
 • právne minimum
 • psychológia
 • metodika powerjogy a metodika hathajogy
 • princípy vývojovej kineziológie v pozíciách - zdravý pohyb
 • spinálne cvičenia, hathémy, pavanamuktásany série
 • pozdrav slnka A+B, rišikéšsky ( Súrja Namaskár)
 • praktická výučba pozícií, základná asistencia v pozíciach
 • špecifické skupiny ( tehotné ženy, deti, seniori)
 • základná filozofia jogy ( všeobecný úvos energie, nádí, čakry)
 • 10 základných mudier, 7 základných pánajámických techník
 • telesné zámky (bandhy)
 • základné techniky koncentrácie a meditácie
 • základná joga nidra
 • očistné techniky (šatkrija)
 • úvod k mantrám, sanskrt
 • úvod do filozofie jogy
 • história a vývoj jogy
 • prax jogových štýlov, joga a životný štýl
 • Joga Sútra základné zoznámenie

Cieľ

                Cieľom vzdelávacieho programu Inštruktor jogy je výchova inštruktorov na základe odborných znalostí z oblasti anatómie, fyziológie, prvej pomoci, psychológie a pedagogiky zo zameraním na vedenie  lekcie jogy pre širokú verejnosť. Využitím základov jogy, riadeného vedomého dýchania a vedomého pohybu  prispievame k harmonickému rozvoju osobnosti - tela, mysle a duše. Zdravý jogový pohyb prispieva k harmonizácii ľudského tela svojim holistickým prístupom,  ktorý joga ako systém ponúka.

Profil absolventa

                Ľudské telo je stvorené k pohybu, k optimálnemu fungovaniu potrebuje pravidelnú pohybovú aktivitu. Optimálna a zdravá pohybová aktivita a kvalita života sú v úzkom spojení a okrem zdravotného prínosu ponúka ďalšie sociálne a psychologické benefity v rámci zdravého životného štýlu človeka. Inštruktor jogy  by mal inšpirovať ľudí v rozvíjaní  zdravého životného štýlu, inšpirovať k pravidelnej praxi jogy.  Všetky nadobudnuté skúsenosti a zručnosti by mal predávať svojim klientom tak, aby ich mohli aplikovať v rámci skupinových cvičení alebo aj sami v rámci svojej praxe.

Podmienky stanovené MŠMT ČR:

 • vek 18 rokov
 • ukončené stredoškolské vzdelanie

Podmienky záverečných skúšok:

 • Skúšky prebiehajú v rámci záverečného  odborného víkendu.
 • 100% účasť
 • záverečný test zo všeobecnej časti
 • 20 hospitačných hodín u iných lektorov + analýza
 • záverečný test z odbornej časti joga
 • praktická skúška - vedenie skupiny ľudí, tvorba sekvencií, odpoveď na zvolené otázky
 • natočenie vlastného záznamu základnej lekcie jogy na DVD ( alebo iný nosič)

Certifikácia obsahuje:

Inštruktor jogy - certifikát - Osvedčenia vydané Power Yoga Akademoiu s.r.o. majú platnosť osvedčenia neobmedzenú a sú platným osvedčením o odbornej spôsobilosti aj na Slovensku.

 

Cena:

Cena kurzovného: 765 € 

 

Cena zahŕňa:   

 • študijný program
 • študijné materiály
 • riadne skúšky ( opravné skúšky sú spoplatnené navyše)
 • certifikát o odbornom vzdelaní
 • osvedčenie o absolvovaní základného vzdelávacieho programu s akreditáciou MŠMT ČR

( v cene nie je zahrnuté ubytovanie a strava)

 

Termíny 2019 je už obsadený

 

Zmeny vo vzdelávaní športového odborníka na Slovensku!

                Od 1.1.2016  činnosť  športového odborníka nie je živnosťou*, ale samostatne zárobková činnosť v zmysle § 6 ods. 2.písm. e) zákon o daní z príjmov. Ak má v úmysle športový odborník vykonávať činnosť  ako tréner, inštruktor ( športový odborník)  pre športovú organizáciu, alebo samostatne vo svojom mene, musí sa zapísať  v informačnom systéme športu. Živnostenskému úradu oznámi ukončenie podnikania živnosťou Vykonávanie špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry, jeho živnosť zanikne a daňovo sa bude posudzovať ako samostatne zárobková činná osoba podľa § 6 ods.2 písm. e) zákon o dani z príjmov. Doklad o spôsobilosti je Osvedčenie o odbornej spôsobilosti oprávňujúce na výkon činnosti športového odborníka. Povinnosťou je zápis do registra.

Informácie ohľadom zmien v zákone a  s tým súvisiacich podmienok nájdete na www.minedu.sk -

 stránkach ministerstva školstva SR.

 

Uvedené registre sa nachádzajú na adrese www.sport.gov.sk (resp. sport.iedu.sk), http://www.minedu.sk/referencne-registre/

 

Novinky e-mailem